Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Nexc Coffee Solutions

PDF algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 Artikel 1: toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en verkoopovereenkomsten, ook bestellingen via onze website, en de uitvoering daarvan tussen Nexc Coffee Solutions, KvK nr. 64452484, gevestigd aan het adres Kringloopweg 46, 3343 LR te Hendrik Ido Ambacht en de koper waarop wij deze voorwaarden van toepassing verklaren.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op onze overeenkomst.
 4. Indien een bepaling in deze algemene verkoopvoorwaarden nietig mocht zijn, tast dit niet de geldigheid en toepasselijkheid van de gehele algemene voorwaarden aan.

Artikel 2: aanbiedingen en offertes

 1. Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De in onze prijslijsten en andere documentatie e.d. voorkomende gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden ons niet, tenzij deze prijzen en gegevens schriftelijk met de koper zijn overeengekomen.
 3. Nexc Coffee Solutions heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien het bestelde product niet meer leverbaar mocht zijn door de toeleverancier van Nexc Coffee Solutions zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Nexc Coffee Solutions jegens de klant zal leiden.
 4. Indien de aanvaarding, de order, afwijkt van hetgeen is aangeboden of de offerte zijn wij hieraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

Artikel 3: Online bestelling

 1. De klant plaatst de bestelling op de wijze zoals op deze website is voorgeschreven. Een andere wijze van online bestellen bindt Nexc Coffee Solutions niet, tenzij Nexc Coffee Solutions de klant schriftelijk bericht dat zij met de afwijkende bestelling instemt.
 2. Zodra Nexc Coffee Solutions de bevestiging van de bestelling via de mail ontvangt, is de bestelling definitief. De klant ontvangt na online bestelling een bevestiging van deze bestelling per mail.
 3. Het aanbod van Nexc Coffee Solutions blijft tegen de op de website geoffreerde prijzen gedurende één maand na bestelling geldig, tenzij sprake is van kennelijke programmeer- en/of typefouten van Nexc Coffee Solutions.
 4. Na ontvangst van uw betaling heeft u bij een online bestelling tot 14 dagen na ontvangst het recht van herroeping (zie recht van herroeping) indien u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 4: orders en totstandkoming overeenkomsten

 1. Onze overeenkomst met de koper komt eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie van een bestelling of order, dan wel wanneer wij onverwijld met de uitvoering van de bestelling of order beginnen, in welk geval de overeenkomst mondeling tot stand komt.

Artikel 5: prijzen

 1. Prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswegen worden opgelegd, tenzij anders is vermeld.
 2. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen worden alle leveringen door ons uitgevoerd tegen de prijzen, bij ons algemeen geldend op de dag van
 3. Bij onze prijzen zijn de verzendkosten niet inbegrepen. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het formaat, het gewicht en het aantal dat wordt besteld. De producten worden verzonden via PostNL en de kosten voor levering in Nederland bedragen als volgt: brievenbuspakket max. formaat 38 x 26,5 x 3,2 cm tot 2 kg  € 4,60, pakket tot 10 kg € 7,25, pakket 10-23 kg € 13,50. De kosten voor levering in België bedragen: pakket 0-2 kg  € 13, pakket 2-5 kg € 19,50, pakket 5-10 kg € 25, pakket 10-20 kg € 34 en pakket >20 kg € 100 – € 150.  Prijzen zijn inclusief verpakking, exclusief BTW en afvalbeheersbijdrage tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Bij bestellingen via de website gelden andere bezorgkosten, welke zijn gepubliceerd op de website van Nexc.nl

Artikel 6: verpakking

 1. De wijze van verpakking wordt door ons bepaald.

Artikel 7: leveringstermijn

 1. De leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven, zijn indicatief en binden ons niet. Wij zullen echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.
 2. De leveringstermijn gaat in daags nadat wij het tot stand komen van de overeenkomst hebben bevestigd of hieraan uitvoering hebben gegeven en wij de volledige gegevens voor de uitvoering hiervan hebben ontvangen.
 3. Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken, zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn.
 4. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de koper het recht ons in gebreke te stellen en een termijn om alsnog uitvoering aan de overeenkomst van tenminste een maand te stellen, na verloop van welke termijn indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat wij of de koper tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een der partijen.

Artikel 8: uitvoering overeenkomst door derden

 1. Nexc Coffee Solutions is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 9: verzending

 1. Alle bij Nexc Coffee Solutions bestelde zaken worden bezorgd door Nexc Coffee Solutions of door Nexc Coffee Solution aangewezen vervoerders. Nexc Coffee Solutions draagt het risico voor de producten tot het moment van daadwerkelijke aflevering aan de klant cq. opdrachtgever. Nexc Coffee Solutions bepaalt de wijze van verpakking van de verkochte producten.

Artikel 10: risico, reclamaties en eigendom

 1. Zodra de zaken door ons franco huis zijn afgeleverd, zijn zij voor risico van de koper.
 2. De koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij de aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Nexc Coffee Solutions dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, bij overschrijding van genoemde termijn zal deze niet meer in behandeling worden genomen en vervalt elke aanspraak jegens ons ter zake van die gebreken.
 3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
 4. Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt zullen wij de zaken voor zijn rekening en risico opslaan onder kennisgeving aan de koper, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst met behoud van ons recht op schadevergoeding.
 5. De eigendom van de zaken gaat eerst van ons over op de koper nadat de koper de koopprijs en al hetgeen de koper ingevolge de koopovereenkomst, alsmede krachtens onze vordering ter zake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.
 6. Door ons geleverde zaken die ingevolge lid 5 van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze bezwaard worden.
 7. In geval van surseance van betaling, faillissement, toepassing van de WSNP, opschorting van betaling en liquidatie van de wederpartij of overlijden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Nexc Coffee Solutions gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het geleverde terug te vorderen. De wederpartij dient aan deze afgifte onverwijld zijn medewerking te verlenen.
 8. Ontbinding van de overeenkomst op vorenstaande gronden laat het recht van Nexc Coffee Solutions jegens de klant op schadevergoeding voor verlies of schade onverlet.

Artikel 11: betaling

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient de betaling van onze factuur bij bestelling contant of voorafgaand aan de levering plaats te vinden op het door Nexc Solutions opgegeven Korting, verrekening en/of compensatie en opschorting van betaling door koper zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien een later tijdstrip voor betaling is overeengekomen, dan dient Nexc Coffee Solutions de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben ontvangen op het aangewezen
 3. In geval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
 4. In geval van een online bestelling dient betaling direct bij bestelling plaats te vinden. Bij een online bestelling kunt u op de op de website opgegeven manieren betalen.
 5. Nexc Coffee Solutions heeft altijd het recht om zekerheden zoals een bankgarantie of een gehele of gedeeltelijke aanbetaling, van de klant te verlangen.
 6. Levering onder rembours wordt voorbehouden.
 7. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de koper verplicht tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde factuurbedrag voor de duur van het verzuim.

Artikel 12: garantie

 1. Onverminderd het in artikel 7 ter zake van bij aflevering waarneembare gebreken en/of tekortkomingen, bij in ontvangst nemen van de zaken dienen nadien vastgestelde gebreken of tekortkomingen onverwijld schriftelijk bij ons gemeld te worden, doch niet later dan 14 dagen na factuurdatum. Indien de koper binnen genoemde periode nadat hij het gebrek of tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken niet bij ons reclameert, vervalt zijn aanspraak jegens ons wegens zodanig gebrek of zulke tekortkoming.
 2. Indien wij aansprakelijkheid voor het gebrek of tekortkoming hebben erkend, hebben wij het recht, te onzer keuze, de zaken te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren.
 3. Retourzending zonder ons voorafgaand advies wordt niet aanvaard.
 4. Onze garantie geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling en reiniging, bewerking of verwerking na onze aflevering, reparatie zonder onze voorkennis uitgevoerd of andere buiten onze controle liggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld de hardheid van het water.
 5. Ten aanzien van door ons geleverde apparatuur zijn wij slechts tot die garantie verplicht welke wij zelf van de fabrikant van die apparatuur hebben verkregen en blijkt uit de aan de koper verstrekte orderbevestiging.  Ons deugdelijk voorkomende garantie aanspraken van de koper zullen wij bij de fabrikant ondersteunen.
 6. Ten aanzien van het door ons uitvoeren van reparatiewerkzaamheden geldt geen enkele garantie. Klachten over deze werkzaamheden worden slechts aanvaard indien de koper terstond heeft gereclameerd en wij in de gelegenheid zijn gesteld de reclame te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
 7. De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
 8. De koper vrijwaart ons, ons personeel, dan wel door ons te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden – waaronder aanspraken op grond van rechten van industriële en intellectuele aard – op vergoeding van enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de levering.

Artikel 13: aansprakelijkheid

 1. Met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 2. Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ons voor zover deze niet door het voldoen aan onze garantie kan worden opgeheven beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van ons is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 14: ontbinding

 1. Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te onzer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornis, vertraagde levering door onderleveranciers en andere buiten onze controle liggende oorzaken.
 3. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met hem voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de koper aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij de overeenkomst(en) ontbinden, zullen wij gerechtigd zijn geleverde en niet betaalde zaken als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 15: geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen of een andere rechter volgens de wet relatief bevoegd is.
 2. Op alle overeenkomsten onder deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 3. Nexc Coffee Solutions behoudt zich het recht om het ‘Weens Koopverdrag’ toe te passen.

Deze voorwaarden treden in werking per 1 januari 2016.